Disclaimer

ZPRESS Young besteedt alle aandacht en zorg aan het onderhouden en samenstellen van Cosmogirl.nl. Desondanks is het mogelijk dat er informatie op staat die niet geheel volledig of juist is.

Beweringen en meningen zoals die worden geuit in en onder de artikelen op Cosmogirl.nl zijn die van de personen die aan het woord zijn, zoals bijvoorbeeld een geinterviewde bron. Deze meningen en beweringen hoeven niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de internetprovider of ZPRESS Young te zijn.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Cosmogirl.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van Cosmogirl.nl. Noch zijn wij aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het tijdelijk onbereikbaar zijn van Cosmogirl.nl. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Cosmogirl.nl is verkregen. Cosmogirl.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd op Cosmogirl.nl, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten of uitvoerder van dergelijke diensten gedane beweringen.

De informatie op Cosmogirl.nl wordt dagelijks bekeken en onderhouden en eventuele wijzigingen op de inhoud kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Intellectueel eigendom
Alle rechten, met betrekking tot het CosmoGIRL!-logo en de merknamen ‘CosmoGIRL!’ en ‘Cosmogirl.nl’ berusten bij ZPRESS Young. De informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Het is dan ook voor u als gebruiker niet toegestaan deze informatie te distribueren, verkopen, verveelvoudigen of op enige wijze te veranderen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar van het auteursrecht op deze informatie.

ZPRESS Young heeft het recht de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van haar website te verwijderen indien er sprake is van inbreuk op rechten van derde(n).