Actievoorwaarden

Aanbieder:
ZPRESS Young
Postbus 1015
3300 BA DORDRECHT

Toepasselijkheid
Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op de CosmoGIRL! ‘Kras & Win’ actie (hierna: de “Actie”) die ZPRESS Young organiseert.

Deelname
Deelname aan de Actie houdt acceptatie van deze spelvoorwaarden in. Geen enkele betwisting van deze spelvoorwaarden zal in overweging worden genomen. Deelname is in beginsel alleen mogelijk, indien de deelnemer op het moment van deelname minimaal 16 jaar oud is. Is een deelnemer aan een Actie jonger dan 16 jaar, dan dient deze toestemming van zijn ouder of voogd te hebben om te mogen deelnemen aan de betreffende Actie. ZPRESS Young kan om een schriftelijke bevestiging van deze toestemming vragen. ZPRESS Young kan te allen tijde om een opgave van de geboortedatum van de deelnemer en/of om een kopie van een geldig identiteitsbewijs verzoeken.

Wijze van deelname
Om kans te maken dient de deelnemer het kraslot open te krassen en de code en persoonsgegevens in te vullen op Cosmogirl.nl/krasloten. Dit kan tot uiterlijk 21-08-2017, 23:59 uur. Het is alleen mogelijk om via de actiepagina op de website deel te nemen en niet via de post of per e-mail. Na 21-08-2017 is de Actie gesloten en kunnen deelnemers hun code niet meer invoeren.

Prijzen
Er zijn verschillende prijzen te winnen, welke prijzen exact worden weggegeven is na te lezen in CosmoGIRL! #07. Een prijs wordt door ZPRESS Young ter beschikking gesteld conform de status waarin deze op het moment van terbeschikkingstelling verkeert. Voor eventuele zichtbare of onzichtbare gebreken of enige andere schade aan een prijs is ZPRESS Young niet aansprakelijk. Een te winnen prijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Een prijs is evenmin inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten. ZPRESS Young kan echter niet garanderen dat de kleuren dan wel andere kenmerken en inhoud exact overeenkomen met de afbeeldingen van de prijzen. ZPRESS Young behoudt zich het recht voor om de Actie op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet tot uitkering van de prijzen over te gaan, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding voor de deelnemers.

Kansspelbelasting
Eventueel verschuldigde kansspelbelasting zal niet in rekening worden gebracht bij de deelnemer, maar door ZPRESS Young worden voldaan, mits over een gewonnen prijs kansspelbelasting dient te worden afgedragen.

Gegevens
De deelnemer geeft door deel te nemen aan de Actie aan ZPRESS Young toestemming om alle gegevens te verzamelen en te verstrekken aan derden die ZPRESS Young noodzakelijk acht voor de organisatie van de Actie en de uitreiking van de prijzen. Deelnemers kunnen eenmalig benaderd worden voor een abonnementenactie. De deelnemer erkent op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en deelnemer gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van ZPRESS Young.

Bepaling van de winnaars
Winnaars zullen worden aangewezen door een onafhankelijke derde die willekeurig de winnaars trekt.

Bekendmaking winnaars
Deelnemers zien, na het invullen van de code, meteen of ze gewonnen hebben. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden toegezonden c.q. overhandigd. Indien de winnaar de gewonnen prijs niet binnen een redelijke termijn accepteert, vervalt zijn recht op afgifte.

Uitsluiting deelname
Medewerkers van ZPRESS Young en van de prijzensponsor(s) van de betreffende Actie zijn uitgesloten van deelname. ZPRESS Young behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een deelnemer uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer niet is voldaan aan de bij een Actie gestelde spelvoorwaarden.

Aansprakelijkheid
ZPRESS Young besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van een promotioneel kansspel. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere van dergelijke fouten in door ZPRESS Young openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen ZPRESS Young niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor ZPRESS Young in het leven roepen.

Privacy
Alle persoonsgegevens die in het kader van de acties van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

Inzage
De algemene voorwaarden zijn in te zien op de website van CosmoGIRL!. ZPRESS Young behoudt zich het recht voor de algemene spelvoorwaarden te wijzigen. In geval van aanpassing van de algemene spelvoorwaarden, zal bij de nieuwe algemene spelvoorwaarden de ingangsdatum worden vermeld.

Gedragscode Promotionele Kansspelen
ZPRESS Young handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Indien een deelnemer klachten heeft over een Actie van ZPRESS Young, kan de deelnemer deze schriftelijk kenbaar maken aan ZPRESS Young t.a.v. de redactie van CosmoGIRL!, Postbus 1015, 3300 BA DORDRECHT.